WIE KAN ER LID WORDEN?
Iedereen van het mannelijk geslacht kan lid worden, mits hij voldoet aan de volgende gestelde eisen:
 
  • - hij moet van onbesproken gedrag zijn,
  • - hij mag geen lid zijn van een ander gilde,
  • - hij moet aan de gestelde minimum leeftijd voldoen.

De minimum leeftijd voor tamboers en vendeliers is gesteld op acht jaar. De minimum leeftijd voor schutters is gesteld op achttien jaar.

HOE WORDT MEN LID?
Men wordt lid door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de deken-schrijver:

  1. 1. De deken-schrijver stuurt de verzoeker een enquêteformulier toe;
2. Het verzoek en het enquêteformulier wordt aan de overheid voorgelegd;
3. Wordt hij door de overheid waardig bevonden om deel uit te maken van het gilde, dan wordt dit op de eerstvolgende algemene ledenvergadering medegedeeld.
4. De kandidaatstijd vangt aan. Na drie maanden wordt op de eerstkomende algemene ledenvergadering over de kandidaat gestemd. Deze stemming is geheim, de kandidaat wordt alleen medegedeeld of hij al dan niet is toegelaten.
5. De kandidaat begint na toelating aan zijn aspirantentijd van negen maanden.
6. Zijn deze voorbij, dan wordt er wederom gestemd door de algemene ledenvergadering en wordt hij al of niet toegelaten als volwaardig gildebroeder

Op de eerstkomende algemene ledenvergadering of staatsiedag wordt de eed afgelegd.
 
gildeboek.jpg
 
HOE IS DE CONTRIBUTIE GEREGELD?
Jeugdleden, kandidaten, aspiranten en broeders betalen een maandelijkse contributie, welke wordt vastgesteld op de jaarvergadering.

INKOMGELD EN UITTREEDGELD
Volgens artikel 51 van het octrooi is bij beëdiging tot gildebroeder het aspirant-lid een inkomgeld verschuldigd. Volgens de resolutie van 23 juni 1724 moet er bij het verlaten of royement een uittreedgeld betaald worden.

De beide gelden dienen bij beëdiging voldaan te worden en worden bij het verlaten of royement niet terugbetaald.

Verder kent het gilde geldelijke boetes. Ook kan men verplicht worden bij te dragen in de kosten van bepaalde activiteiten.

DE PLICHTEN VAN EEN GILDEBROEDER
De gildebroeder heeft zich te houden aan alle verplichtingen omschreven in de statuten en de Caert en het octrooi. Daar het gilde vanouds een sterke binding heeft met de kerk is het vanzelfsprekend dat belangrijke gebeurtenissen in het gildenjaar met een gilde-viering aanvangen.

Dit zijn o.a. de verplichte kringdag en als hoogtepunt de jaarlijkse staatsiedag. Bij deze gebeurtenissen is elke gildebroeder verplicht aan de gildenmis deel te nemen. Behalve deze dagen mag men zeker niet vergeten de uitvaartmis van een overleden gildebroeder of van diens partner bij te wonen. Hieraan kan en mag zich geen enkele gildebroeder onttrekken. Door het gildebroeder zijn, verplicht men zich als een waardige gildebroeder te gedragen.

De grootste plicht van een gildebroeder is het zich dienstbaar maken voor andere gildenbroeders en de evenmens.
 
gildepak.jpg

HET GILDE-KOSTUUM
Iedere gildebroeder is verplicht tot het dragen van het gilde-kostuum, bestaande uit:
- donkerblauw blazer met overslag
- wit overhemd
- bordeaux rode stropdas
- grijze pantalon
- zwarte sokken
- zwarte schoenen.